В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: