В ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: