В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: