В ДВ, бр. 46 от 19.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: