В ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-3 от 03.05.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.