В ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: