В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: