В ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: