В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР, както следва: