В ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: