В ДВ бр. 31 от 12.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: