В ДВ, бр. 30 от 09.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: