В ДВ бр. 28 от 05.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: