В ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР