В ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: