В ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: