В ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: