В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: