В ДВ бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: