В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 37 от 21.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-178 от 23.03.2020 г. за одобряване на КККР на поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1559, ж. к. Изгрев, гр. Варн