Приети са КККР за землището на с.Звездица, община Варна