Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. ПЕТРИЧ.