ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.- заповед за одобряване на КККР