ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, обл. Велико Търново

Версия за печатВерсия за печат

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-131_4-08.05.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОА-УГ-01-02-2269 от 10.04.2020 г. на кмета на община Златарица, област Велико Търново (наш № 09-2 (76) от 10.04.2020 г.)

 

ИЗМЕНЯМ      

 

            Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., изменена и допълнена със Заповеди №№ РД-13-131 (1) от 21.05.2019 г.; РД-13-131 (2) от 08.07.2019 г.; РД-13-131 (3) от 21.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Йорданка Пенчева Стоева – длъжностно лице по защита на данните и електронно управление и информационна сигурност в дирекция „Обща администрация“ се заменят с думите „Иванка Петьова Хаджиева – специалист „Кадастър и регулация“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Йорданка Пенчева Стоева и се осигури достъп с необходимите права на Иванка Петьова Хаджиева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Иванка Петьова Хаджиева, на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и  Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                                                                      

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-131_3-21.01.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо наш рег. № 09-2/02.01.2020 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., както следва:

 

            § 1. В т. 1 думите „Тодор Стефанов Попов - специалист „Кадастър и регулация“ се заличават.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Тодор Стефанов Попов

 

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Велико Търново и Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Велико Търново.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

           

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-131_2/2-08.07.2019г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-25-3408 от 17.05.2019 г. на кмета на община Златарица (наш рег. № 09-4(101) от 17.05.2019 г.)

ДОПЪЛВАМ 

           Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), изменена със Заповед № РД-13-131 (1) от 21.05.2019 г., както следва:

           Параграф единствен. В т. 1 след думите „Пламен Тодоров Маринов на длъжност: специалист ТСТСУ в дирекция „Специализирана администрация“ да се добави „Тодор Стефанов Попов на длъжност „Кадастър и регулация“ в дирекция „Обща администрация“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Пламен Тодоров Маринов, на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и  Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                                                                   

                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

           ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

(Съгласно Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г.

 на изпълнителния директор на АГКК)

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-131_1-21.05.2019  г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-25-3408 от 17.05.2019 г. на кмета на община Златарица (наш рег. № 09-4(101) от 17.05.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ      

 

           Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

           § 1. В т. 1 думите „Станислав Тодоров Кожухаров на длъжност: специалист „ИПБ и техническа инфраструктура“ в дирекция „Специализирана администрация“ се заменят с думите „Йорданка Пенчева Стоева – длъжностно лице по защита на данните и електронно управление и информационна сигурност в дирекция „Обща администрация“.

           § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Станислав Тодоров Кожухаров и се осигури достъп с необходимите права на Йорданка Пенчева Стоева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Йорданка Пенчева Стоева, на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и  Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                                                                   

                                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-131-30.06.2017  г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. № 09-54/15.05.2017 г. от кмета на община Златарица

НАРЕЖДАМ:

1.   Оправомощавам   следните   служители   на   община   Златарица,   област   Велико Търново:

Станислав Тодоров Кожухаров на длъжност: специалист „ИПБ и техническа инфраструктура" в дирекция „Специализирана администрация", и

Пламен    Тодоров    Маринов    на   длъжност:    специалист   ТСТСУ   в   дирекция„Специализирана администрация", които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №*КД-3-7 ОТ 29.06.2017 г., сключено между АГКК и Община Златарица в Община Златарица, обл. Велико Търново, които за територията на община Златарица - урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

2.   На   лицата   по   т.    1    да   се   осигури   достъп    с    необходимите    права   до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на АГКК.Копие от заповедта да се връчи на посочените no-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване", на директора на дирекция „Информационни системи", на кмета на Община Златарица и на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново, за сведение и изпълнение.Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново и Община Златарица.Контрола по изпълнението на заповедта възлагам-на-главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да извършва съдействие и да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на община Златарица – урбанизирана и неурбанизирана.

 1. Консултиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (наричани в споразумението за краткост “КККР”). Консултациите при предоставяне на услугите са свързани с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР), подавани от гражданите за територията на Общината – урбанизирана и неурбанизирана.

4. Приемане на заявления за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта – удостоверение за характеристики на имот и тяхното предоставяне на потребителите.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 и т. 4, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията