ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, област Пазарджик

Версия за печатВерсия за печат

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-197-2-04.02.2020 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и заповед № 88 от 24.01.2020 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш рег. № 09-2 (25) от 24.01.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ

 

         Моя Заповед № РД-13-197 от 27.07.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-13-197(1) от 08.10.2019 г. както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения:

            1. Думите „Сава Стоянов Шумарев – „гл. специалист в отдел ТСУ“ се заличават;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Сава Стоянов Шумарев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Велинград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.   

           

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-197_1-08.10.2019 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и заповед № 1367 от 27.09.2019 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш рег. № 09-4 (165) от 27.09.2019 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

          Моя Заповед № РД-13-197 от 27.07.2018 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Арх. Ели Димитрова Крайчева – мл. експерт в отдел ТСУ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Петър Илиев Шаламанов – гл. специалист в отдел ТСУ;“

            § 2. Да се прекрати достъпа на арх. Ели Димитрова Крайчева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Петър Илиев Шаламанов – гл. специалист в отдел ТСУ до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Петър Илиев Шаламанов, на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и  Община Велинград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.      

           

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                               

            ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-197-27.07.2018г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 07-00/259 от 20.07.2018 г. на кмета на община Велинград, област Пазарджик (наш № 09-3/20.07.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Велинград, област Пазарджик: 

            Арх. Ели Димитрова Крайчева – мл. експерт в отдел ТСУ;

            Инж. Яна Василева Савова – ст. експерт ТСУ;

            Димитрина Георгиева Кондева – гл. специалист в отдел ТСУ;

            Сава Стоянов Шумарев – гл. специалист в отдел ИБКТ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-85-27.07.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Велинград, на територията на община Велинград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Велинград, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Велинград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                                               

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.