Уведомления

 • Изх. № 22-125-26.05.2020 г. Включен в преписка: 01-49176-29.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  ПЕТЪР ЧЕРНЕВ ЯНКОВ До: ВИЛИАНА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-49176-29.01.2020 г., с което желае да бъдат променени одобрените със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и кадастрален регистър на, гр. Бургас, общ.

 • Изх. № 01-112754/27.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  Тодорка Анастасова Атанасова
  Документи: 
  Публикация на: 
  Пловдив
 • Изходящ № 01-6945-27.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.06.2020
  До: 
  Георги Тодоров Георгиев До: Димитър Тодоров Челибашки
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-6945-09.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2609-10.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-8858-09.04.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.06.2020
  До: 
  МАРГАРИТА ДИМИТРОВА КОСТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №17 ЕТ.3 АП.6 ГАЛИНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГЛАДСТОН“ №4 ВХ.А ЕТ.6 АП.17 МАРТИН РИМЕНОВ ДИМИТРОВ ГР. СОФИЯ ЖК „СТУДНТСКИ ГРАД“ БЛ.33 ВХ. А ЕТ.5 АП.503 КРАСИМИРА МИНЧЕВА ЛАЗАРОВА ГР. СОФИЯ ЖК „МЛАДОСТ 1“ БЛ.36 ВХ. 4 ЕТ.6 АП.59 МАРИЙКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №17 ЕТ.2 АП.4
  Публикация на: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № 01-941153-21.02.2020г. от Иво Атанасов Байчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 73626.506.484, 73626.506.465 и 73626.506.587, с адреси гр. Търговище, ул. „Христо Ботев“ №17, ул. „Христо Ботев“ №31.

 • Изх. № 24-11489-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.06.2020
  До: 
  ОБЩИНА ХИТРИНО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ШУМЕН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ «ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН» АВТОМАГИСТРАЛИ «ЧЕРНО МОРЕ» АД Собствениците на поземлен имот с идентификатор 67238.64.1, по КК на с. Сливак
  Документи: 
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-43355-27.01.2020 г., СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, относно поземлени имоти с идентификатори 67283.64.128, 67283.64.1, 67283.64.151, 67283.52.14, 67283.53.125 и 67283.64.60 по КК на с. Сливак, общ. Хитрино, за които вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР.

 • Изх. № 24-11493-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  МАКРЕНА ЛЮБЕНОВА ДЖАДЖЕВА ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДЖАДЖЕВ ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА КОЧЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-3-03.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ръждак, общ. Петрич по заявление рег. № 01-409784-11.09.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. 

 • Изх. № 24-11492-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  САЙМЪН ЕДУЪРД ГРЕГЪРИ
  Публикация на: 
  Благоевград

   

 • Изх. № 24-11494-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ЗАПРЕНОВ МЕШКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-12-15.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич по заявление рег. № 01-223806-22.05.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР.