Вх. № 01-422082/18.09.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2019
До Г-жа Павлина Рускова Иванова ул. „Вратица“ №5 гр. Враца обл. Враца
Документи: 
Публикация на:: 
Враца

Уважаема Госпожо Иванова,

Във връзка с подадено от Вас заявление с Вх. № 01-422082/18.09.2019г. в Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, относно проект за изменение на сграда с идентификатор 12259.1015.493.2 по кадастралната карта на гр. Враца и нанасяне на 2 броя самостоятелни обекта в нея, Ви уведомяваме, следното:

Представения от Вас документ за собственост нот. акт №104, том 7, вх. Рег. №3128, дело 1224 от 27.05.2011г. вписан в Служба по вписванията гр. Враца отговаря на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1015.493.2.2 по КККР на гр. Враца.

В СГКК – гр. Враца по горецитираното вашето заявление са постъпили становища от Йордан Константинов Манов, Чавдар Константинов Манов и Георги Йорданов Манов и след направена проверка на място от СГКК – гр. Враца, се установи, че към основната сграда са извършвани пристрояване и надстрояване в тази връзка,

Моля да представите разрешение за строеж, разрешение за преустройство и/или удостоверение за търпимост, съгласно чл. 62 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържанетно на кадастралната карта и кадастралните регистри на МРРБ.

Във връзка с чл. 19, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от КККР в срок от 14 дни представете исканата документация, ако не я предоставите в указания срок, производството по исканата промяна се прекратява и преписката се архивира.

 

         С уважение,

     инж. Диана Начева

     Началник СГКК – Враца

 

     Изготвил:....................

                /инж. К. Иванова/