УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-1217-01.07.2020 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.08.2020
До: 
АНДРЕАНА НИКОЛОВА ФИЛЕВА До: РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-171135-28.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5447-19.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Маноле за поземлен имот с идентификатор 47086.502.150, поземлен имот с идентификатор 47086.502.387, поземлен имот с идентификатор 47086.502.494.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5447-19.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-5447-19.06.2020 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                            / инж. Никола Бадев /

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 28.7.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 11.8.2020г.