НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС НИКОЛОВ АВРАМОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС НИКОЛОВ АВРАМОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-32-02.01.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Сатовча, общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 65440.13.9, находящ се в землището на с. Сатовча, общ. Сатовча.

Изменението се състои в заличаване на АТАНАС НИКОЛОВ АВРАМОВ  и вписване на АЛИ АХМЕДОВ ЧИТАКОВ с документ Нотариален акт № 167 том 16 рег. 4058 дело 2269 от 17.12.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга имот с идентификатор 65440.13.9, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 14.01.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 22.01.2020г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград