Изходящ № 24-995-10.01.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАТАНОВ ДО: ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-291928-02.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9536-13.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.2047.242, поземлен имот с идентификатор 68134.2047.243, поземлен имот с идентификатор 68134.2047.244, поземлен имот с идентификатор 68134.2047.2131, състоящо се в промяна на северната, източната и западната граница на поземлен имот с идентификатор 681342047.242 в съответствие  с УПИ IV-244, кв. 11а по действащ регулационен план на м. „в.з. Малинова долина II-а част“, одобрен със Заповед РД-50-09-242/08.09.1992г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

 

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-9536-13.09.2019 г., копие на скица-проект

 

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж.Д.Величков /

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.01.2020г.