Изходящ № 24-992-10.01.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
НАСТЯ СТОЕВА СТАНОЕВА ДО: ЙОРДАНКА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА ДО: ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БАНОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-370275-16.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12205-20.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1939.38, поземлен имот с идентификатор 68134.1939.39, поземлен имот с идентификатор 68134.1939.1073, сграда с идентификатор 68134.1939.38.1, сграда с идентификатор 68134.1939.38.2, състоящо се в промяна на границите на сгради с идентификатори 68134.1939.38.1 и 68134.1939.38.2, като се нанася сграда с  идентификатор 68134.1939.38.3 и промяна на южната и източната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.1939.38 в съответствие с документи за собственост за УПИ III-351, кв. 1от регулационен план на м. „в.з. Беловодски път“, одобрен със Заповед №1224/16.03.1959г.. по скица-проект № 15-793251-29.08.2019г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-12205-20.11.2019 г., копие на скица-проект

 

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                    ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.01.2020г.