Изходящ № 24-9732-27.04.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
05.06.2020
До: 
Собствениците на апартаменти - СОС в сгради с идентификатор 83510.668.112.3 и 83510.668.112.4 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Гоце Делчев” №1, вх.3 и вх.4)
Документи: 
Публикация на: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 и ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК с настоящото Ви уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3831-27.04.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на КККР на гр. Шумен за сгради с идентификатори 83510.668.112.3, 83510.668.112.4, схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 83510.668.112.3.51, 83510.668.112.3.52, 83510.668.112.3.53, 83510.668.112.3.54, 83510.668.112.3.55, 83510.668.112.3.56, 83510.668.112.3.57, 83510.668.112.3.58, 83510.668.112.3.59, 83510.668.112.3.60, 83510.668.112.3.61, 83510.668.112.3.62, 83510.668.112.3.63, 83510.668.112.3.64, 83510.668.112.3.65, 83510.668.112.3.66, 83510.668.112.3.67, 83510.668.112.3.68, 83510.668.112.3.69, 83510.668.112.3.70, 83510.668.112.3.71, 83510.668.112.3.72, 83510.668.112.3.73, 83510.668.112.3.74, 83510.668.112.3.75, 83510.668.112.4.76, 83510.668.112.4.77, 83510.668.112.4.79, 83510.668.112.4.80, 83510.668.112.4.81, 83510.668.112.4.82, 83510.668.112.4.84, 83510.668.112.4.85, 83510.668.112.4.86, 83510.668.112.4.87, 83510.668.112.4.89, 83510.668.112.4.90, 83510.668.112.4.91, 83510.668.112.4.92, 83510.668.112.4.94, 83510.668.112.4.95, 83510.668.112.4.96, 83510.668.112.4.97, 83510.668.112.4.99, 83510.668.112.4.100, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3831-27.04.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН.

 

Приложение: Заповед № 18-3831-27.04.2020 г.

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                              / инж. С. Василев /

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО : 21.05.2020г.