Изходящ № 24-940-10.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
ИВАН ДИМИТРОВ ЗЛАТИНОВ ИВАНКА БОГДАНОВА ЗЛАТИНОВА ЛОРА БОРИСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-335919-26.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10868-18.10.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банкя за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.541, 02659.2191.2811, 02659.2258.77 и 02659.2258.81, състоящо се в коригиране на границите на поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.541, 02659.2191.2811, 02659.2258.77 и 02659.2258.81 в съответствие с границите на неурегулирани поземлени имоти с планоснимачни номера 015054, 015034 и 015048, в землището на кв. Градоман, гр. Банкя и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложения: Копие на заповед № 18-10868-18.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

 

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж.Д.Величков /

 

Изготвил: инж. Ал. Петрова

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.01.2019 г.