Изходящ № 24-927-10.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-384438-26.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10070-01.10.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1105.123.9.39, 68134.1105.123.9.40, състоящо се в коригиране на очертанията на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1105.123.9.39 и 68134.1105.123.9.40 въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложения: Копие на заповед № 18-10070-01.10.2019 г.

 

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж.Д.Величков /

 

Изготвил: инж. Ал. Петрова

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.01.2019 г.