Изходящ № 24-9020-13.04.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
05.06.2020
До: 
ДО: ХАЛИЛ КЯЗЪМОВ КАРАДЖОВ ДО: ШЕРБАН БАЙРАМ МАДЖУН ДО: БАЙРАМ ХАСАН МАДЖУН ДО: ДЬОНЕ ХАСАН МАДЖУН ДО: ГЮЛСЮН ДУРГУДОВА АШЪКОВА ДО: ШЕРБАН АЛВАНОВА АШЪКОВА ДО: ХАТИДЖЕ АЛВАНОВА ХАРИЗАНОВА ДО: АЙСЕЛ АЛВАНОВА ИВАНОВА ДО: АЛИ АЛВАНОВ АШЪКОВ ДО: КРАСИМИР ХРИСТОВ КАРАДЖОВ ДО: ИСМАИЛ ХАЛИЛОВ АРИФОВ ДО: ЗЮМБЮЛ ХАЛИЛОВА ДУРАСОВА ДО: ДУРАНДЖА ХАЛИЛОВА АРИФОВА ДО: ЕЛМАЗ ХАЛИЛОВА РЕДЖЕБ ДО: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АРСОВ ДО: НЕЛА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА ДО: ДУРАНДЖА АЛИЕВА ВЕЙСОВА ДО: МИТКО АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ ДО: ЖУЛИЕТА АНГЕЛОВА КУРТЕВА ДО: ЕЛИФ МУСТАФОВА ВЕЛИЕВА ДО: ХАСАН МУСТАФОВ ВЕЙСОВ ДО: ШЕРБАН МУСТАФОВА МУСОВА ДО: ХЮСЕИН МУСТАФОВ ВЕЙСОВ ДО: ОБЩИНА КОТЕЛ
Документи: 
Публикация на: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-5756-14.01.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3585-13.04.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Ябланово за поземлен имот с идентификатор 87031.502.723, сграда с идентификатор 87031.502.723.1, сграда с идентификатор 87031.502.723.2, поземлен имот с идентификатор 87031.502.726, сграда с идентификатор 87031.502.726.1, сграда с идентификатор 87031.502.726.2, сграда с идентификатор 87031.502.726.3, сграда с идентификатор 87031.502.726.4, поземлен имот с идентификатор 87031.502.728, сграда с идентификатор 87031.502.728.1, сграда с идентификатор 87031.502.728.2, поземлен имот с идентификатор 87031.502.2130, състоящо се в

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Предоставя Ви се възможност да се запознаете със Заповед № 18-3585-13.04.2020 г. на началника на СГКК - Сливен и скицата – проект към нея.

На основание чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., срокът за обжалване на заповедта спира да тече до отмяна на извънредното положение, и се продължава с 14 дни след отмяната на извънредното положение.

Приложение: Заповед № 18-3585-13.04.2020 г.

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                / инж.Теодора Балулова /

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:21.05.2020г

*Дата на сваляне от табло:04.06.2020г