Изходящ № 24-897-10.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ МАРКОВ ДО: ПАВЛИНА СТОЯНОВА ПАЛЕВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-393823-30.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11909-13.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.703.834.1.9, 68134.703.834.1.10 и 68134.703.834.1.11, състоящо се в корекция на границите на  самостоятелен обект с идентификатор 68134.703.834.1.10, представляващ  апартамент 10, в сграда с идентификатор 68134.703.834.1, като се засягат контурите на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.703.834.1.9 и 68134.703.834.1.11, съгласно представен документ за собственост нотариален акт №83/29.12.2004г., по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-11909-13.11.2019 г.

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.01.2020г