Изходящ № 24-8006-27.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
05.06.2020
До: 
НАДКА ВЕЛИКОВА СТАЙКОВА СТЕФКА СТОЯНОВА ГАТЕВА СЛАВ МИХАЛЕВ СЛАВОВ НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА СЛАВОВА
Документи: 
Публикация на: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4/чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № № 01-143371-25.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3235-27.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. СЛИВЕН, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. СЛИВЕН за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.559.29.1.13, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор

67338.559.29.1.14, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.559.29.1.15,  състоящо се в редакция на схема на самостоятелни обекти.

Изменението засяга имот с идентификатор: 67338.559.29.1.14, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Предоставя Ви се възможност да се запознаете със Заповед № 18-3235-27.03.2020 г.. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея. На основание чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., срокът за обжалване на заповедта спира да тече до отмяна на извънредното положение, и се продължава с 14 дни след отмяната на извънредното положение.

Приложение: Заповед № 18-3235-27.03.2020 г.и скица – проект.

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                / инж.Теодора Балулова /

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:21.05.2020г

*Дата на сваляне от табло:04.06.2020г