Изходящ № 24-7572-23.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
08.04.2020
До: 
ПЕНКА ИВАНОВА ГАНЧЕВА ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ГАНЧЕВ ИННА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА КРАСИМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЛАВАНОВ АНКА ЦВЕТАНОВА ГЛАВАНОВА ЕЛКА ТРИФОНОВА КОЙЧЕВА ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ ГАЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ МАРИНОВ
Документи: 
Публикация на: 
Велико Търново

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-59104-04.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2986-19.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велико Търново за схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори: 10447.506.59.1.1, 10447.506.59.1.2, 10447.506.59.1.12, 10447.506.59.1.13, 10447.506.59.1.14, 10447.506.59.1.15, 10447.506.59.1.16, 10447.506.59.1.17, 10447.506.59.1.18, 10447.506.59.1.19, състоящо се в нанасяне на самостоятелни обекти и отразяване на верните контури на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 10447.506.59.1, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Панайот Волов“ №9.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2986-19.03.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и схемата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-2986-19.03.2020 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.03.2020 г.

 

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                            / инж. Иван Анастасов /