Изходящ № 24-7566-23.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
07.04.2020
До: 
ДО Г-Н СТОИЛ ИЛИЕВ ПИЩАЛОВ гр. София, ж.к. Стрелбище №60A вх. Г ап.109 ДО Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПИЩАЛОВ гр.София, ул. Народно хоро №40 вх.Б ет.5 ап.15 ДО Г-ЖА ВЕЛИКА ЗГУРОВА ПИЩАЛОВА гр. Стамболийски, ул. Васил Левски №42A
Документи: 
Документи: 
Публикация на: 
Смолян

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИЩАЛОВ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИЩАЛОВ,

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПИЩАЛОВА,

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-473231-21.10.2019г. от г-жа Йорданка Василева Герзилова, г-жа Радка Василева Миховска и г-жа Мария Стоилова Трифонова, е издаден отказ рег. № 17-51-18.02.2020 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на село Гела, касаещо нанасяне на урегулирани поземлени имоти в съответствие с акт за собственост и подробен устройствен план, засягащо поземлени имоти с идентификатори 14605.501.141, 14605.501.140 и 14605.501.1014.

 

Установената грешка следва да се отстрани след решаване на спора по съдебен ред.

Съгласно чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, отказът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд- гр.Смолян, чрез СГКК гр.Смолян.

Приложено, изпращам Ви препис от Отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър №17-51-18.02.2020 г. на СГКК – Смолян.

Отказът може да бъде обжалван, както е посочено в него.

 

 

 

 

Приложение: Съгласно текста.

 

 

 

 

            НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                                 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и електронната страница на АГКК:23.03.2020 г.

 Дата на сваляне: