Изходящ № 24-7502-20.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
07.04.2020
До: 
До: собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.661.184.1 с административен адрес гр. Шумен, ул. Нанчо Попович № 28
Документи: 
Публикация на: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-39061-10.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3045-20.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен състоящо се в  поправка границите на самостоятелни обекти в сграда  с идентификатор  83510.661.184.1.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Шумен и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3045-20.03.2020 г. на началника на СГКК - гр. ШУМЕН и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

 

Приложение: Заповед № 18-3045-20.03.2020 г.

Дата на публикуване 23.03.2020 г.

                                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                    / инж. С. Василев /