Изходящ № 24-7484-20.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
08.04.2020
До: 
МАРИЯ СТОЯНОВА ЗАГОРОВА ИЛИЯ ИЛИЕВ КОЛЕВ РАДКА МОМЧИЛОВА ИЛИЕВА ДОЧКА ЙОРДАНОВА АРКАЛИЕВА РУМЕН ВИХРОВ КЕНДОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-379506-22.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1517-11.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е ОТКАЗАНО изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1945.1189, състоящо се в:

            Нанасят се поземлени имоти с идентификатори 68134.1945.1271 и 68134.1945.1272, съответстващи на имот пл. № 329, к.л. № 640 от кадастрален план от 1950 г., местност „Гьоловете“, землище с. Бояна, възстановен на наследниците на ИЛИЯ КОЛЕВ ПАНКОВ с решение № I-24-67 от 08.07.2015 г. на СРС, Първо ГО, 24 състав, гр.д. № 59598, влязло в сила на 11.05.2016 г. и съгласно проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. 

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-1517-11.02.2020 г., копие на скица-проект

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:24.03.2020 г.

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

            / инж. Момчил Терзийски /