Изходящ № 24-7477-20.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
06.04.2020
До: 
ДО: АЙША МЕХМЕДОВА ХАЛИЛОВА ДО: ЮСЕИН АСАНОВ АЛИЛОВ чрез ИВЕЛИНА ЦОНЕВА ХРИСТОВА ДО: КИРЧО АСЕНОВ ЯНКОВ
Документи: 
Публикация на: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-99831-25.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3035-20.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Смядово състоящо се - разделяне на ПИ с идентификатор  67708.306.516 и нанасяне на два нови ПИ с идентификатори  67708.603.669 (парцел /УПИ/ XIII-958 от кв. 64 по плана на гр. Смядово)  и 67708.306.670 (парцел /УПИ/ XII-985 от кв. 64 по плана на гр. Смядово.

 В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Шумен и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3035-20.03.2020 г. на началника на СГКК - гр. ШУМЕН и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

 

Приложение: Заповед № 18-3035-20.03.2020 г

                                                                       НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                      / инж. С. Василев /