Изходящ № 24-7365-19.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
04.04.2020
До: 
До: ЗЛАТИН ДОНЕВ ЗЛАТЕВ гр. Ямбол
Документи: 
Публикация на: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-10357-13.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1563-12.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за сграда с идентификатор 87374.535.95.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.95.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.95.1.2, поземлен имот с идентификатор 87374.535.95, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КК на гр.Ямбол в имот с идентификатор 87374.535.95, представляващо корекция контура на сграда с идентификатор 87374.535.95.1, нанасяне на един самостоятелен обект в нея с идентификатор 87374.535.95.1.2 на етаж две с предназначение – Жилище, апартамент и корекция контура на самостоятелен обект с идентификатор 87374.535.95.1.1/служебно/

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2318-02.03.2020г. на началника на СГКК - ГР. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

 

 

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Р. Христова /

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 20.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 04.04.2020г