Изходящ № 24-7362-19.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
04.04.2020
До: 
До: ЖИВКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА гр. Ямбол До: ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ АТАНАСОВ гр. Ямбол
Документи: 
Публикация на: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-13153-13.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1756-18.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.556.57, поземлен имот с идентификатор 87374.556.58, сграда с идентификатор 87374.556.58.3, сграда с идентификатор 87374.556.58.4, поземлен имот с идентификатор 87374.556.61, сграда с идентификатор 87374.556.58.1, сграда с идентификатор 87374.556.58.2, състоящо се в отстраняване на непълноти и грешки в имот с идентификатор 87374.556.58, представляващо корекция на границата на имота, засягащо границите /в допустимите стойности/ на съседните имоти с идентификатори 87374.556.57 /второстепенна улица/ и 87374.556.61; заличаване на сгради с идентификатори 87374.556.58.1 и 87374.556.58.2; нанасяне на сграда с нов идентификатор 87374.556.58.5 и нанасяне на 3 бр. схеми на самостоятелни обекти в нея и корекция контура на сгради 87374.556.58.3 и 87374.556.58.4.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1756-18.02.2020 г. на началника на СГКК - гр. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

 

 

 

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Р. Христова /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 20.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 04.04.2020г.