Изходящ № 24-7265-19.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
07.04.2020
До: 
ГЕОРГИ САНДЕВ СОТИРОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-168393-15.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1643-13.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.1, поземлен имот с идентификатор 68134.1975.3, поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2005, поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2722, сграда с идентификатор 68134.1975.2722.1, поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2723, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2849 в съответствие с част от имоти №28 и №29, кад. Лист №661 и 662, попадащи в кв. 42. Изменението се извършва по скица-проект №15-945534-17.10.2019г. и въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1643-13.02.2020 г. на началника на СГКК - София и скицата – проект към нея.

 

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-1643-13.02.2020 г., копие на скица-проект

 

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                            ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ