Изходящ № 24-7024-17.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
РОСИЦА МИХАЙЛОВА ПАСКАЛЕВА - гр. Ямбол
Документи: 
Публикация на: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на служебна заявка с вх. № 09-24656-13.02.2020 г., входирана въз основа на писмо до СГКК - Ямбол от ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „ТУНДЖА - ЯМБОЛ“ с вх. № 07-1788-11.02.2020 г., на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР за поземлени имоти с идентификатори 87374.10.36 и 87374.10.37, находящи се в гр. Ямбол, м. „ХАНГАРА“, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на други вещни права върху един или повече от посочените имоти.

Изменението е с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол и се състои в корекция на собствеността в КРНИ за поземлени имоти с идентификатори:

  1. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.36 с площ 3570 кв.м.,

данни преди промяната: НТП: нива, собственост на: ОБЩИНА ЯМБОЛ

с АЧОС № 1555 том 14 рег. 4372 от 18.06.2009 г., издаден от СВ - гр. Ямбол;

данни след промяната: НТП: нива, собственост на: н-ците на ПАСКАЛ АТАНАСОВ ПАСКАЛЕВ

с Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ

или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № Я-02 от 30.01.2020 г., издаден от ОСЗ - гр.  ЯМБОЛ;

  1. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.37 с площ 4779 кв.м.,

данни преди промяната: НТП: нива, собственост на: ОБЩИНА ЯМБОЛ

с АЧОС № 1554 том 14 рег. 4365 от 18.06.2009 г., издаден от СВ - гр. Ямбол;

данни след промяната: НТП: нива, съсобственост на:

- 2349 кв.м. за ОБЩИНА ЯМБОЛ

с АЧОС № 1554 том 14 рег. 4365 от 18.06.2009 г., издаден от СВ - гр. Ямбол;

- 2430 кв.м. за н-ците на ПАСКАЛ АТАНАСОВ ПАСКАЛЕВ

с Решение на ПК по чл.27а от ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ

или по чл.19 от ППЗСПЗЗ № Я-02 от 30.01.2020 г., издаден от ОСЗ - гр.  ЯМБОЛ;

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд - Ямбол, чрез СГКК - Ямбол.

 

 

ПГ/                                                                                           Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                                  /инж. Р. Христова/

 

Подписаният...................................................................................................................................................., адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.

 

Дата на получаване: .................................                                           Подпис:.....................

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електонната страница на AГKK: 17.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 01.04.2020 г.