Изходящ № 24-6942-16.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
06.06.2020
До: 
Йоргаки Георгиев Димитров бул. „Княз Борис I“ 109, ет. 16, ап. 62 гр. Варна До: Яна Георгиева Господинова – Прокес ул. „Атанас Георгиев“ 37, ет. 9, ап. 32 гр. Варна
Документи: 
Публикация на: 
Варна

На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със заявления с вх.№ АУ 113421 ПР/ 19.11.2019г. от Йоргаки Георгиев Димитров е създадено служебно заявление с вх. 09-33736-28.02.2020г. на основание §4к, ал.13, т.2 ПЗР на ЗСПЗЗ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2823-16.03.2020г., засягащо имот с идентификатор 10135.2517.608;

Съгласно §19 от Закона за изменение и допълнение на АПК (Обн. Д.в. бр. 39 от 2011г.). Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Варна.

 

 

                                            НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

                                                                                          / инж. Красимира Божкова /