Изходящ № 24-6911-16.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
05.06.2020
До: 
. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОЗАРЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОЗАРЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОЗАРЕВ И

КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОЗАРЕВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-128428-11.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2808-16.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.702.173.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.702.173.1.2, състоящо се в нанасяне на схеми на самостоятелни обекти.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2808-16.03.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-2808-16.03.2020 г.

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                / инж.Теодора Балулова /

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:21.05.2020г

*Дата на сваляне от табло:04.06.2020г