Изходящ № 24-6879-16.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
До: ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЙОРГОВ гр. Ямбол
Документи: 
Публикация на: 
Ямбол

 В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-79874-14.02.2020 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6, чл.52, ал.1, т.1 и чл.52, ал.2 от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 62921.61.62, находящ се в с. Роза, общ. Тунджа, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на други вещни права.

Изменението е въз основа на проект за изменение, изработен от „ГЕОТРОН”ООД /вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР под рег.№2307 въз основа на заповед РД-15-5/22.02.2010 г. на ИД на АГКК/, внесен с вх. № 01-453014-08.10.2019 г. и се състои в делба на поземлен имот с идентификатор 62921.61.62 на два поземлени имота с нови идентификатори 62921.61.319 и 62921.61.320 и вписване на данни за собственост, след постъпването им по реда на чл.86, ал.1 от ЗКИР за:

- ПИ 62921.61.319 - нива, с площ: 17220 кв. м., собственик ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, с документ за собственост: ДДД от 29.11.2019 г., вх. рег. № 7571, том 5, издаден от СВ - гр. Ямбол.

- ПИ 62921.61.320 - нива, с площ: 17773 кв. м., собственик ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЙОРГОВ, с документ за собственост: ДДД от 29.11.2019 г., вх. рег. № 7571, том 5, издаден от СВ - гр. Ямбол.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

ПГ/                                                                                     Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                                 /инж. Р. Христова/   

 

 

Подписаният..............................................................................................................................................., адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
 
 

Дата на получаване: .................................                                                      Подпис:.....................

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електонната страница на AГKK: 16.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 31.03.2020 г.