Изходящ № 24-5107-25.02.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
07.04.2020
До: 
РАМАДАН ХАЛИЛ МЕХМЕД
Документи: 
Публикация на: 
Хасково

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление вх. № 01-11585-13.01.2020 г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР и чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед № 18-2045-25.02.2020г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР.ХАСКОВО, с която е одобрено изменението на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) на гр.Хасково за поземлени имоти с идентификатори 77195.719.159 и 77195.719.173, състоящо се в промяна на общата имотна граница между двата имота в съответствие с вътрешната регулационна линия.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд - гр.ХАСКОВО, чрез СГКК - гр.Хасково.

 

Приложения:

-        Заповед № 18-2045-25.02.2020 г.

-        Скица – проект № 15-66933-24.01.2020 г.

 

 

                                                                    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ХАСКОВО:......…………………

                                                                                                                          / инж.Валентина Трайкова /

 

Дата на поставяне на таблото: 23.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 07.04.2020 г.