Изходящ № 24-4054-13.02.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.02.2020
До: 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-20973 / 16.01.2020 г. от  ГРИША НЕШЕВ НИНОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на сграда с идентификатор  72343.500.976.1, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен , общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

 

           НАЧАЛНИК СГКК – ГР. ЛОВЕЧ: .............................

                    / ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ/

 

Дата на поставяне на таблото: 13.02.2020 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 21.02.2020 г.                       

Длъжностно лице: инж. Полина Тодорова – ст. Експерт „СПК”