Уведомления

 • Изх. № 24-18998-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  СЪБИНА ВЕСЕЛИНОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕСЕЛИНОВА,

   

 • Изх. № 24-18989-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИЯ АНГЕЛОВА РИМПЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-336182-30.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Якоруда, общ. Якоруда за поземлени имоти с идентификатори 87338.538.1, 87338.105.32, 87338.476.4, 87338.510.17, 87338.536.21, , находящ се в землището на гр. Якоруда , общ.

 • Изх. № 24-18990-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ЕЛЕНА ИВАНОВА МИШКОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-335689-30.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 56126.55.88, находящ се в землището на гр. Петрич, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-18999-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА АДЕМ МУСТАФОВ КИСЬОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-286482-06.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Лъжница, общ.Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 44416.8.96 и 44416.12.103, находящи се в землището на с. Лъжница , общ.Гоце Делчев.

 • Изх. № 24-18987-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ СТОЙКОВ ЗИРЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-291523-08.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Лещен, общ. Гърмен за поземлени имоти с идентификатори 43606.3.36, 43606.2.24, 43606.9.306, 43606.10.114, 43606,13,44, 43606.11.69,находящи се в землището на с. Лещен, общ. Гърмен.

 • Изх. № 24-19139-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ЮЛИЯ ЛЕВЧОВА БОНЕВА ЛИЛЯНА БОТЕВА ИВАНОВА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЙОВЕВ БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ФИЛАТОВ МАЯ КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА САШКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА АНГЕЛ МИЛАНОВ ПОПОВ ЛЮБОМИР ИЛИЕВ КАНЕЛОВ АНКА ИЛИЕВА ПОПОВА ПЕТЯ ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Община Симитли чрез пълномощник заявление с рег. № 01-158814-13.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-90287-13.04.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Крупник, общ. Симитли, одобрени със Заповед РД-18-468/16.07.2019г. на ИД на АГКК.

 • Изходящ № 20-52074-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ВЕЛИКА ДАМЯНОВА ИЛИЕВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА ИЛИЕВА,

 • Изходящ № 20-52072-11.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПОПОВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА ПОПОВА,